Sociale veiligheid binnen Scouting Baden-Powell

Inleiding

We vinden het binnen Scouting Baden-Powell belangrijk dat onze leden in een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Op deze pagina lichten we dat verder toe en geven we aan op welke manier wij invulling geven aan de sociale veiligheid. Wij hebben hierbij de richtlijnen van Scouting Nederland gevolgd.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Baden-Powell betekent dat leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Voorbeelden zijn verduistering, pesten, groepsdruk, zedenmisdrijf, geweld, etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Wij hebben vier instrumenten om de sociale veiligheid binnen onze Scoutinggroep te helpen waarborgen:

  • Gedragscode
  • Verklaring Omtrent Gedrag
  • Aanstellingsbeleid vrijwilligers
  • Vertrouwenspersoon

Hieronder leggen we uit wat deze instrumenten inhouden.

  • Gedragscode

Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Deze is te downloaden via https://www.scoutingbaden-powell.nl/socialeveiligheid/Gedragscode%20Scouting%20Nederland.pdf. De gedragscode geeft de grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie heeft binnen onze Scoutinggroep, te worden onderschreven en nageleefd. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.

  • Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Baden-Powell getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Iedere vrijwilliger binnen onze scoutingvereniging is verplicht om een VOG te overleggen. Het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

  • Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilligers overeenkomen met de wensen van onze Scoutingvereniging voeren wij niet alleen intakegesprekken, maar hebben we ook  - conform het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland – afgesproken dat de eerste drie maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we onder andere in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag, het Huishoudelijk Reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze Scoutingvereniging. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Binnen Scouting Baden-Powell werken wij met een zogenaamd Buddy-systeem. Na het eerste intakegesprek met onze groepsbegeleider en eventueel praktijkbegeleider wordt de (nieuwe) vrijwilliger gekoppeld aan een buddy of mentor. Deze buddy neemt de nieuwe vrijwilliger in het begin op sleeptouw: wegwijs maken binnen de vereniging, in contact brengen met relevante mensen, aandacht besteden aan de spelregels (gedragscode) en de huishoudelijke afspraken. Dit alles gaat geheel volgens het Scoutingidee van afnemende begeleiding en groeiende zelfstandigheid.

Na drie maanden maken we een pas op de plaats. Op dat moment gaat onze groepsbegeleider, eventueel samen met de buddy, een gesprek aan met de vrijwilliger over het verloop van de eerste drie maanden. Wat ging goed? Wat ging minder goed? Wat is mee- en tegen gevallen? Zijn er twijfels? Moeten we de verwachtingen bijstellen? Indien er aanleiding is om te veronderstellen dat iemand de functie toch niet aan zal kunnen of zich niet met de spelregels of cultuur kan verenigen, is dit het moment om daar in alle openheid met elkaar over te spreken en daar de juiste conclusies aan te verbinden. Indien de proefperiode van twee kanten naar tevredenheid is verlopen, zal de (nieuwe) vrijwilliger worden voorgesteld aan de groepsraad met de vraag deze persoon te installeren voor de functie.

  • Vertrouwenspersoon

We doen ons best om te zorgen dat Scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Baden-Powell zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie terecht komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wil kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting Baden-Powell een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en/of advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen met de direct betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan die betrekking hebben op het deelnemen aan Scouting. Denk bijvoorbeeld aan financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dat er überhaupt met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere personen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen indien sprake is van strafbare feiten zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan, de vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en het in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Kortom, de vertrouwenspersoon is er dus voor:

  • Vragen en/of opmerkingen van ouders en/of jeugdleden, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de vereniging en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
  • De vrijwilligers van de vereniging voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

Op dit moment hebben wij één vertrouwenspersoon: Terry Verbruggen. Hieronder stelt zij zich voor. Als bestuur hebben wij de voorkeur voor twee vertrouwenspersonen. Zodra wij een tweede vertrouwenspersoon gevonden hebben, zullen we de gegevens van deze persoon ook op de website plaatsen.

Terry Verbruggen

Ik ben Terry Verbruggen. Onze beide kinderen zijn lid van scouting Baden Powell. Graag wil ik als ouder mijn steentje bijdragen aan deze Scoutinggroep. Ik ben benaderd door het bestuur met de vraag of ik als vertrouwenspersoon voor de vereniging benaderbaar ben. En ik heb daar ja tegen gezegd.

Ik sta als ouder wat verder van de Scoutinggroep af. Ik denk dat om die reden, naast het feit dat ik ervaring heb binnen een andere Scoutinggroep en kennis en ervaring heb met verbindende communicatie, een bijdrage kan leveren aan een veilige Scoutingomgeving.

Je kunt me bereiken via:

Tot slot

Mocht u vragen hebben over sociale veiligheid binnen Scouting Baden-Powell, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van onze scoutingvereniging (Rianne Raaijmakers, e-mail: ).

Heeft u vermoedens van grensoverschrijdend gedrag binnen Scouting Baden-Powell of heeft u een ander probleem dat u niet met de staf- of bestuursleden wil/kunt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon (Terry Verbruggen, e-mail: ).